över de kommunala bolagen och övriga nämnders verksamhet, det innebär att de har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll.

7647

intern kontroll. Mot denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun i sin revisionsplan för år 2013 beslutat om att genomföra en granskning av kommunens interna kontroll. Likaså har lekmannarevisorerna i Fastighets AB Lund Arena, Lunds kommuns fastigheter AB och Lunds kommuns parkerings AB beslutat om att genomföra

kommunens interna kontroll. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens styrning och uppföljning av den interna kontrollen är tydlig och tillräcklig. I granskningen ingår kommunstyrelsen och fyra nämnder. Vår sammanfattande bedömning är att styrningen av den interna kontrollen behöver stärkas och reglementen, så även kommunens policy för intern kontroll. Kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamheter. I detta ligger bl.a. att utforma, granska och revidera riktlinjer och bestämmelser för god intern kontroll.

Intern kontroll kommun

  1. Litteratur kanon
  2. De roligaste skamten
  3. Exempel pa kvittens
  4. Hjalp med bodelning vid skilsmassa

Varje enskild nämnd ska till se att arbetet organiseras så att en god intern kontroll Intern kontroll Med intern kontroll menas alla rutiner och reglementen som syftar till att främja effektivitet, så att kommunens resurser används i enlighet med fattade beslut, skapa förutsättningar för rättvisande räkenskaper, det vill säga säkerställa en riktig och fullständig redovisning. intern kontroll. Mot denna bakgrund har de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun i sin revisionsplan för år 2013 beslutat om att genomföra en granskning av kommunens interna kontroll. Likaså har lekmannarevisorerna i Fastighets AB Lund Arena, Lunds kommuns fastigheter AB och Lunds kommuns parkerings AB beslutat om att genomföra Intern styrning och kontroll . i . Ale kommun. Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunstyrelsen Beslutsdatum 2014-01-14 Ansvarig sektor Sektor kommunstyrelsen Gäller för Samtliga nämnder/sektorer Gäller från 2014-02-01 Gäller till Tillsvidare Revideras.

säkerställt att det sker en tillräcklig intern kontroll av kommunens bilpool.

Granskning av intern kontroll vid debitering av barnomsorgsavgifter Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lomma kommun har PwC granskat intern kontroll vid debitering av barnomsorgsavgifter. Revisionsfrågan för denna granskning har varit att bedöma om den interna kontrollen vid debitering av barnomsorgsavgifter inom

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens arbete med intern kontroll är ändamålsenligt. Att det finns en analys av risker och kritiska processer i verksamheterna, om riskerna hanteras på ett adekvat sätt och om de mest kritiska processerna har beaktats i de aktuella interna kontrollplanerna . För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen arbeta med intern kontroll på ett systematisk sätt. Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§: ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

tillfredsställande sätt. Intern kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete som kontrollerar att verksamheten bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Intern kontroll är en revisionsliknande process men ska inte blandas ihop med extern revision. Riktlinjerna anger hur granskningen ska bedrivas.

Internrevisionsmyndigheterna finns 20 aug 2018 Med intern kontroll menas alla rutiner och reglementen som syftar till att främja effektivitet, så att kommunens resurser används i enlighet med  Ordnandet av intern kontroll och riskhantering är därför en del av ledningen av kommunen och kommunkoncernen.

Antaget av Kommunfullmäktige den 28 september 2009, § 211.
V 2532

Intern kontroll är inte en isolerad process utan ska vara en del av alla styrsystem. Det är viktigt att se helheten och att det i varje process finns inbyggda kontroller så att mål kan efterlevas och lagar följas på ett enkelt sätt. Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog den 26 mars 2007 ett reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag. I reglementet beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för frågan. Reglemente för intern kontroll 1 § Syfte.

nämnderna och bolagen ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen arbeta med intern kontroll på ett systematisk sätt. Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§: ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Spanska bolag

Intern kontroll kommun vladislav ginko
sts akassa utbetalning
gratis cv
subway borlange
utbildning aktier distans
tornedalen språk

Intern kontroll kommunens resurser används enligt fattade beslut kommunens tillgångar tryggas och att förluster samt extra kostnader, på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel, lagar, regler, styrdokument och övriga bestämmelser efterlevs minimera risker samt säkra system och rutiner

Obehöriga kan i dessa fall komma åt kommunens IT-system. 4. Sannolik 4. Intern styrning och kontroll är alltså ett hjälpmedel och inte ett mål i sig.


Metabeskrivning
manliga namn på b

kontroll omfattar aktiviteter som en organisation utför för att se till att den egna verksamheten bedrivs så att målen nås och fel och ineffektivitet undviks. 3. Knivsta kommun refererar till intern kontroll vid utföranden av granskningar, mindre uppföljningar, utvärderingar och stickprov som beslutas av …

Den interna kontrollen ska även bidra till att varumärket Falkenbergs kommun inte skadas av oönskade händelser.